526 - แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูผู้ของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรคิมาลา ประจำปี 2564
529 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
528 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
522 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็ก)
521 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "ค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา 2563"
515 - การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
499 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)
497 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
489 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth Counselor ประจำปีการศึกษา 2563
460 - แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
479 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
458 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมค่ายนิติศาสตร์
463 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียน
456 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563
457 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
459 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนปลอดบุหรี่ (มตารการที่ ๕) อย่างยั่งยืนโดยใช้ห้องเรียนสีขาวเป็นฐาน (ปีที่ ๓)
461 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างฝันปั้นจิตสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักเรียนห้องเรียน Platinum Health Science ระดับ ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2563
452 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
375 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจสร้างสายใยความผูกพันและถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร “ครูเกษียณอายุราชการ" ปีการศึกษา 2563 และให้ข้าราชการคณูและบุคลากรไปราชการ
451 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต
450 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจสอบและประเมินผลดครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
449 - แต่งตั้งคณะกรรมการในการนำวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563
448 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเปิดสภานักเรียน
447 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KKW MATH TOP TEN ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563
445 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
444 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ
443 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
442 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจทานคะแนนผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
441 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคะแนนผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเพื่อการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
401 - แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
440 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency Test 2020 ประจำปีการศึกษา 2563
439 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
436 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
435 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน เพื่อบริการนักเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปี 2563
417 - การอนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
415 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกิจกรรมสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับมัธยมศึกษา
414 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมกิจกรรมสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับมัธยมศึกษา
400 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ครูแนะแนว
429/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 25 ม.ปลาย
428/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 25 ม.ต้น
406 - แต่งตั้งผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563
405 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน” ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
399 - ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
395 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจสร้างสายใยความผูกพัน และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์ความรู้ “ครูเกษียณอายุราชการ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ข้าราชการครูไปราชการ
401 - แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
402 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
378 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน PTE นักเรียน ม. 1-6 โครงการ EP ปี 2563
393 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
392 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563
391/2563 - การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้