ทดสอบ - ทดสอบ
7 - การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
5 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนในโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
4 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
609 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีที่ ๔
648 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
646 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
630/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
633 - ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
639 - แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
595 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร
622 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 (สอวน.) ปีการศึกษา 2563
625 - แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
619/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมทักษะวิชาการสังคมศึกาา ครั้งที่ 12 (KKW Social Movement 2020) ปีการศึกษา 2563 "นายฮ้อย ร้อยความรู้"
613/2563 - แต่งตั้งกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
616/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการสร้างขวัญและเสริมกำลังใจมอบความสุขปีใหม่ 2564 "ชาวชมพู ฟ้า เหลือง"
11111 - ทดสอบ
608 - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
612 - แต่งตั้งข้าราชการครูปกิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
611 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษากายวิภาคของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิตฯ ระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2563
610 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน Platinum health science ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563
598 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
597/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน
596 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ปีการศึกษา 2563
593 - การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
4340 - แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563
589 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และบริการต้อนรับคณะทำงานการจัดแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓
519 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
580 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2563
577 - แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือเข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓
577 - แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือเข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓
576 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเปิดประสบการณ์ทางวิศวกรรมสู่ความเป็นเลิศ
575 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563
569 - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ Pre - ม.,ต้น (ม.1-3), Pre - Onet, GAT & PAT Pre - 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
566 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานการปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มใกล้ชิด
565 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงาน ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
564 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำบัญชีของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
563 - แต่งตั้งกรรมการจัดเก็บรักษาบัตรกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS (GFMIS smart card ) หรือชุดอุปกรณ์ Token Key โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
562 - แต่งตั้งกรรมการถือกุญแจตู้นิรภัยโรงเรียน
561 - แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
560 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน
559 - แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
558 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
523 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสายงานการบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติม)
537 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
537 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
538 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล"
536 - แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
534 - การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย
530 - การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)