นางสาวสิริตะพัช สายโกสุม นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

นางสาวสิริตะพัช สายโกสุม นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ จากสมาคมเมโลเดียน