ผู้บริหาร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร