ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกัลยาณวัตร

        โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงพิศาลสารเกษตร (เสงี่ยม คชเสนีย์) ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงพิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีก จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศ

       ปี พ.ศ. 2468 ทางราชการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมตามตำบลและอำเภอต่างๆ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) ได้ทำการขอจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินสวนหลวง  (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครูจำนวน 5 คน ครูชาย 3 คน และครูสตรี 2 คน มีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาย จำนวน 15 คน

        ปี พ.ศ. 2475 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับมาที่สวนหลวง ให้นักเรียนหญิง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ที่มีอยู่เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) ขณะเดียวกันก็ย้ายนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน)

         ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ยกฐานะโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่นปี พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร ซึ่ง “กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

         ปี พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณวัตร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย

         ปี พ.ศ. 2530 เปิดรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

   ปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 81 ห้องเรียน (12-12-12/15-15-15) 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ (คุณธรรมและความรู้ นำไปสู่ความเจริญ)
 • คำขวัญประจำโรงเรียน เร่งรัดวิชาการ ทำงานแข่งเวลา รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ตราประจำโรงเรียน รูปนางฟ้าสวมศิราภรณ์เหาะเหนือเมฆ พระหัตถ์ขวาทรงคบเพลิงชูเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงตำราเรียน ท่อนบนทรงเปลือยอก ท่อนล่างทรงผ้านุ่งมีจีบ นางฟ้า หมายถึง เจ้าแม่สำอางค์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน และหมายถึงผู้มีจริยวัตรอันเรียบร้อยงดงาม คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตำราเรียน หมายถึง ความรู้
 • สีประจำโรงเรียน สีชมพู-สีกรมท่า หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธกัลยาณมุนี
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลเจ้าแม่สำอางค์ เจ้าแม่สำอางค์เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ทางโรงเรียนนิยมเรียกศิษย์ของโรงเรียนว่า ลูกนางฟ้า หมายถึง ลูกของเจ้าแม่สำอางค์ พร้อมทั้งแต่งเพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอางค์ไว้เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน อีกทั้งสร้างหอประชุมของโรงเรียนโดยใช้นามของเจ้าแม่สำอางค์มาเป็นอนุสรณ์ชื่อ หอประชุมสิริสำอางค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายชื่อโรงเรียน

 • กัลยาณ มาจากคำบาลี-สันสกฤต ใช้เป็นบทหน้าสมาส แปลว่า ดี งาม มีนัยยะหมายถึง มีสกุล มีเกียรติ ประเสริฐ โชคดี มีเคราะห์ดี
  และสบายดี
 • วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประพฤติ การปฏิบัติ
 • กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร

อันดับ                             นาม                               วาระดำรงตำแหน่ง
   1                นางสาวยื้น ปัญจะ                               2463-2473
   2                นายโค่น พลยุทธตรานนท์                               2474 – 2475   (รักษาการณ์)
   3                นางเกษร เดชกุญชร                               2476 – 2477
   4                นายเงิน รัตนจันท                               2478 – 2479   (รักษาการณ์)
   5                นายคำบ่อ (คเชนทร์) เดชกุญชร                               2480                (รักษาการณ์)
   6                นางพิศ สังขะฤกษ์                               2481 – 2482
   7                นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง                               2482 – 2483
   8                นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน                               2483 – 2489
   9                นางสาวละออ การุณยวนิช                               2489 – 2496
   10                นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ                               2496 – 2498
   11                นางสาวตองอ่อน แก้วก่า                               2498 – 2502
   12                นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ                               2502 – 2508
   13                นางสมบูรณ์ เวียงสมุทร                               2508 – 2526
   14                นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์                               2526 – 2530
   15                นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์                               2530 – 2534
   16                นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี                               2534 – 2537
   17                นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์                               2537 -2539
   18                นางจริยา สารการ                               2539 – 2543
   19                นายลิขิต เพชรผล                               2543 – 2557
   20                นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา                               2557 – 2560
   21                นายจเด็จ อาศนะ                               2560 – 2561   (รักษาการณ์)
   22                นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล                               2561  – 2563