ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกัลยาณวัตร

        โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงพิศาลสารเกษตร (เสงี่ยม คชเสนีย์) ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงพิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีก จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศ

       ปี พ.ศ. 2468 ทางราชการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมตามตำบลและอำเภอต่างๆ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) ได้ทำการขอจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินสวนหลวง  (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครูจำนวน 5 คน ครูชาย 3 คน และครูสตรี 2 คน มีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาย จำนวน 15 คน

        ปี พ.ศ. 2475 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับมาที่สวนหลวง ให้นักเรียนหญิง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ที่มีอยู่เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) ขณะเดียวกันก็ย้ายนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน)

         ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ยกฐานะโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่นปี พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร ซึ่ง “กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

         ปี พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณวัตร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย

         ปี พ.ศ. 2530 เปิดรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

   ปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 81 ห้องเรียน (12-12-12/15-15-15) 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ (คุณธรรมและความรู้ นำไปสู่ความเจริญ)
 • คำขวัญประจำโรงเรียน เร่งรัดวิชาการ ทำงานแข่งเวลา รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ตราประจำโรงเรียน รูปนางฟ้าสวมศิราภรณ์เหาะเหนือเมฆ พระหัตถ์ขวาทรงคบเพลิงชูเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงตำราเรียน ท่อนบนทรงเปลือยอก ท่อนล่างทรงผ้านุ่งมีจีบ นางฟ้า หมายถึง เจ้าแม่สำอางค์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน และหมายถึงผู้มีจริยวัตรอันเรียบร้อยงดงาม คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตำราเรียน หมายถึง ความรู้
 • สีประจำโรงเรียน สีชมพู-สีกรมท่า หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธกัลยาณมุนี
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลเจ้าแม่สำอางค์ เจ้าแม่สำอางค์เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ทางโรงเรียนนิยมเรียกศิษย์ของโรงเรียนว่า ลูกนางฟ้า หมายถึง ลูกของเจ้าแม่สำอางค์ พร้อมทั้งแต่งเพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอางค์ไว้เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน อีกทั้งสร้างหอประชุมของโรงเรียนโดยใช้นามของเจ้าแม่สำอางค์มาเป็นอนุสรณ์ชื่อ หอประชุมสิริสำอางค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายชื่อโรงเรียน

 • กัลยาณ มาจากคำบาลี-สันสกฤต ใช้เป็นบทหน้าสมาส แปลว่า ดี งาม มีนัยยะหมายถึง มีสกุล มีเกียรติ ประเสริฐ โชคดี มีเคราะห์ดี
  และสบายดี
 • วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประพฤติ การปฏิบัติ
 • กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร

อันดับ                            นาม                             วาระดำรงตำแหน่ง
   1               นางสาวยื้น ปัญจะ                              2463-2473
   2               นายโค่น พลยุทธตรานนท์                              2474 – 2475   (รักษาการณ์)
   3               นางเกษร เดชกุญชร                              2476 – 2477
   4               นายเงิน รัตนจันท                              2478 – 2479   (รักษาการณ์)
   5               นายคำบ่อ (คเชนทร์) เดชกุญชร                              2480                (รักษาการณ์)
   6               นางพิศ สังขะฤกษ์                              2481 – 2482
   7               นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง                              2482 – 2483
   8               นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน                              2483 – 2489
   9               นางสาวละออ การุณยวนิช                              2489 – 2496
   10               นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ                              2496 – 2498
   11               นางสาวตองอ่อน แก้วก่า                              2498 – 2502
   12               นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ                              2502 – 2508
   13               นางสมบูรณ์ เวียงสมุทร                              2508 – 2526
   14               นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์                              2526 – 2530
   15               นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์                              2530 – 2534
   16               นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี                              2534 – 2537
   17               นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์                              2537 -2539
   18               นางจริยา สารการ                              2539 – 2543
   19               นายลิขิต เพชรผล                              2543 – 2557
   20               นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา                              2557 – 2560
   21               นายจเด็จ อาศนะ                              2560 – 2561   (รักษาการณ์)
   22               นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล                              2561  – 2563

   23                   นายวิไลศักดิ์   วรรณศรี                                             2563 – ปัจจุบัน