ข่าวประชาสัมพันธ์​

รางวัล/ความภาคภูมิใจ

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2563
ครูวิภาวี สร้อยคำ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
นางสาวสิริตะพัช สายโกสุม นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน

นางฟ้าแจ้งข่าว

เว็บไซต์ ฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

บริการออนไลน์

Quick Links

รวมคำสั่งโรงเรียน​

โรงเรียนกัลยาณวัตร

240 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000