288/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
276/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
278/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
275/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเชิดชูครูกวีสี่สมัยร้อยรวมใจรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
280 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร
272/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ - เคมี) ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
271/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริม ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
269/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 2563"
268/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
266/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
265/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
264/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
263/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
273/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
261 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (เพิ่มเติม)
259/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
270/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
257/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
178/2563 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/งาน
257/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร
256/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ปีการศึกษา 2563
255/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพห้องน้ำที่ขอรื้อถอน
247/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
248/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
209/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
253/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าบูชาวัตถุมงคล
252/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2563
252/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ปีการศึกษา 2563
249/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
254/2563 - แต่งตั้งครูประจำคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563
244/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
250/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2563 ประเภทต้นแบบระดับเงิน
245 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563
246/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
243/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
177/2563 - แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
241/2563 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
242/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
237/2563 - แต่งตั้งครูรับผิดชอบงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
238/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ ระบบ DEEP ระดับโรงเรียน
235/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำชั้น สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
234/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
224/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563
232/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
231/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
230/2563 - แต่งตั้งครูเวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
226/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี 2563
225/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
222/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2562
211/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้งานกล้องวงจรปิด