416/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการแสดงออกทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
418/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช
408/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/9,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5/15,5/16 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการมาโรงเรียนประจำวันของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
407/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/13)
418/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี 100 ปี กัลยาณวัตร ประจำปี 2563
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
409/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
405/2563 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
419/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
409/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องปฏิบัติการ
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเคลื่อนย้าย รื้อถอนโรงผลิตน้ำดื่ม
407/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
405/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 3
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2563
404/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
399/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) ปีการศึกษา 2563
403/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
402/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
401/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
1234/2563 - ทดสอบ
397/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
392/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
388/2563 - แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
387/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2563
386/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2563
379/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
356/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563
358/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25การ
367/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร
369/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
359/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2563 (ภาคเช้า)
368/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
360 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2563
352/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมกีฬาและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
343/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
341/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
339/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2563
338/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
333/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
354/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563