468/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ม.4 ปีการศึกษา 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2/2563
466/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
450/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
461/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่าย "Gifted กัลยาณวัตร เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ"
449/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
459/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางโครงการค่ายบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
455/2563 - แต่งตั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถ การเดินทางเข้าค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
447/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
435/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
442/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ SMTE ระดับ ม.ต้น
441/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
443/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
437/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563
436/2563 - แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
432/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 100 ปี นางฟ้ามินิมาราธอน 2020
424/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
440/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
- - บัญชีแนบท้าย คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร ที่ 418/2563
428/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
429/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
427/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
426/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
425/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
415/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกนักเรียน สมัครและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
416/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการแสดงออกทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
418/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมในวันปิยมหาราช
408/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 5/9,5/10,5/11,5/12,5/13,5/14,5/15,5/16 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการมาโรงเรียนประจำวันของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร
407/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเสื้อกีฬาภายในโรงเรียน
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิชาการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2/1-2/13)
418/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี 100 ปี กัลยาณวัตร ประจำปี 2563
417/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
409/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
405/2563 - การอบรมแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
419/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเสื้อกีฬาภายในโรงเรียนโดยวิธีคัดเลือก
409/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องปฏิบัติการ
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณวัตร
410/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการเคลื่อนย้าย รื้อถอนโรงผลิตน้ำดื่ม
407/2563 - คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานคืนสู่เหย้า 100 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร
405/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม กัลยาณวัตรกับชุมชน ถนนความรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 3
406/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ค่าย gifted เปิดโลกทัศน์พัฒนา EQ ปีการศึกษา 2563
404/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
399/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม) ปีการศึกษา 2563
403/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
402/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)