379/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
356/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563
358/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25การ
367/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
357/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนกัลยาณวัตร
369/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
359/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันมุทิตาจิต 2563 (ภาคเช้า)
368/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูผู้ตรวจเวรรักษาการณ์กลางคืน (เพิ่มเติม)
360 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ปีการศึกษา 2563
352/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมกีฬาและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
- - ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนกัลยาณวัตร
343/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563
341/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
339/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ปรองดองน้องพี่ ปีการศึกษา 2563
338/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
333/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2563
354/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
349/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กันยายน 2563
336/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
319/2563 - แต่งตั้งครู บุคลากรไปราชการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
331/2563 - แต่งตั้งครู บุคลากรไปราชการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
326/2563 - แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
313/2563 - แต่งตั้งนักการ - ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน กันยายน 2563
309/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ปรพจำเดือน กันยายน 2563
317/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
300/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
324/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
325/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
301/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2563
308/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมนาฏศิลป์ชุบชีวาพาชื่นใจ
299/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ
296/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
297/2563 - แต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (เพิ่มเติม)
181/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
303/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทน
261/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
292/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเงินห้องเรียนพิเศษ Gifted Student Program
289/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
286/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
290/2563 - แต่งตั้งครเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
285/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคลินิกศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
282/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
283/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
284/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2563
287/2563 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 1/2563
262/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
288/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
276/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)
278/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๑๐๐ ปี กัลยาณวัตร (เพิ่มเติม)