015 - แต่งตั้งครูเวรประจำโรงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
014/2564 - การมอบหมายชั่วโมงสอนของครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
013/2564 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
012/2564 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
009/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แก้ไขและเพิ่มเติม)
007/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
006/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
005/2564 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
003/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2563
002/2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
550/2563 - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
548/2563 - แต่งตั้งครูที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indeprndent Study : IS) ประจำปี 2563
551/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการนิเทศการติดตามการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปีการศึกษา 2563
546/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
547/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
532/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
549/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปีการศึกษา 2563
545/2563 - แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
531/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564
539/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท่วงทำนองร้อยกรองไทย ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2
542/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
540/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบที่ 2 ในระดับสถานศึกษา
533/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "STOPBULLYING หยุดเหยียด ไม่เกลียดกัน"
530/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเรียนการสอน อาคาร 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
529/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
527/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
526/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของเจ้าของภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
525/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเติมเต็มความรู้พิชิต O-NET ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
524/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
517/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
515/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอนแทนและกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
499/2563 - แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบริหารฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
521/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมเพิ่มพูนความเข้มข้นทางวิชาการ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
520/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
519/2563 - แต่งตั้งนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืนและผู้ตรวจเวรนักการ-ภารโรงรักษาการณ์กลางคืน ประจำเดือน มกราคม 2564
518/2563 - แต่งตั้งครูเวรและครูตรวจเวรวันหยุดราชการกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2564
516/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
512/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
511/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
510/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบิลน้ำไฟใส่ใจแลกแต้ม ปีการศึกษา 2563
501/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
513/2563 - แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
509/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564
501/2563 - แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำวิชา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563